תקנון האתר

1. תקנון

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אופטיקה גליקליס

1.2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
1.3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.
1.4. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את ההסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון..
1.5. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה,
מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון.
1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש בו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר ושימוש הלקוח באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי.
1.7תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירות ים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר( כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב).
כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.8 החברה רשאית בכל עת ואף מבלי לתת על כך הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, ו/או לתקן ו/או לשנות את אופיו ותוכנו.
1.9 המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי החברה.
1.10 למען הסדר הטוב יובהר כי אין בתנאים המפורטים לעיל ולהלן בכדי לגרוע מהתנאים הכללים הנוגעים והקשורים להזמנת מוצרי החברה,
וכל לקוח שירכוש ו/או שיירכש עבורו אחד ממוצרי החברה יהיה כפוף לתנאים הכללים ולהגבלות המפורטות בטפסי החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

2. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים

2.1. בשל העובדה שהמשתמשים באתר עשויים להתבקש למסור פרטים אישיים שלהם, כמפורט בהמשך, וכן בשל רגישות מידע זה והסיכונים שעלולים להיווצר עקב מסירתו,
משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים נדרשים ליידע הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם בדבר הוראות תנאי השימוש וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.
2.2. יובהר כי ההורים ו/או הממונים חלה האחריות לפקח על פעילות ילדיהם המשתמשים באתר, ובין היתר, להסביר למשתמש על תנאי השימוש וההשלכות הנלוות לתנאים אלו.
2.3. כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם ו/או הממונים עליהם לאמור בתנאי השימוש
מוצרים

3. תכני האתר

3.1 האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי החברה.
3.2 המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי החברה הנמכרים על ידה מעת לעת. החברה רשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.
3.3 יובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

4. רכישה באמצעות האתר

4.1 לקוח רשאי לבצע רכישות באתר רק משתמש שהנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
4.2 בעת תשלום בגין הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, יעשה המשתמש שימוש בכרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל,
והמשתמש הינו בעליו או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
4.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש,
ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
4.4 שמות חברות האשראי ו/או הכרטיסים בהם ניתן לעשות שימוש הם: לאומי קארד, ישראכרט, מאסטרקארד, ויזה כאל.
4.5 בעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש יידרש להכניס את פרטי כרטיס האשראי שברשותו וכן הוא עשוי להידרש לספק מסמכים מזהים. לדוגמה, העתק תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, כרטיס אשראי חתום וכיוצא בזאת.
אימות הזהות נועדה, בין היתר, על מנת להגן על האתר ו/או המשתמשים בו.
4.6 משתמשים המבצעים רכישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.
4.7 באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידי המשתמש פרטי זיהוי שגוייD7, לרבות כתובת, תע=ודת זהות, פרטי כרטיס האשראי וכו’,
או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ולא יפעל המשתמש תוך שבוע ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי,
החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.8 בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כדלקמן: PAYPAL או כרטיס אשראי.
4.9 מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם,
(רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
4.10 לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי או פרטי PAYPAL והפרטים האישיים, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור “בצע תשלום” (להלן: “ביצוע ההזמנה”).
4.11 באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.
ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה.
4.12 באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו PAYPAL, יבוצע אימות חשבון מול חברת PAYPAL,
ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת PAYPAL
, יקבל הלקוח הודעה מתאי=D7ה, ההזמנה לא תבוצע
4.13 לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או מPAYPAL בגין ההזמנה,
והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה. (להלן: “אישור ההזמנה”).
4.14 למען הסר ספק יובהר כי ההזמנה תאושר
4.15 באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או PAYPAL- אימות פרטי התשלום וקבלת אישור על ביצוע התשלום מחברת האשראי או מחברת PAYPAL. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר.

4.16 זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר.
כל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה.
יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה,
וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
4.17 עם השלמת ביצוע הזמנה, ישלח אל המשתמש אישור בדבר ביצוע הזמנה, מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור הזמנה אלא אישור בדבר פרטי ההזמנה שבוצעה.
מובהר כי החברה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.
4.18 החברה תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספק של מוצרים המופיעים באתר. אולם, יובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב ביקוש,
אפשרויות אספקה וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים או טרם חודש.
בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה או טלפון אל הקונה על ביטול העסקה.
4.19 לא תינתן הנחה לאף לא אחד מן המועדונים/כרטיסי חיוב לרבות חבר, הוט, יחד, טוב, ומפתח דיסקונט.
4.20 החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
4.21 מספר התשלומים ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה. במידה ולא צוינו פרטים אלה, יבוצע החיוב בתשלום אחד בכפוף לתנאי חברת האשראי.
4.22 חלוקת תשלומים אופציונלית לשיקולו ולרצונו של הלקוח כדלהלן:
עד 199 ₪- עד תשלום אחד..
200 ₪ – 399 ₪ – עד 2 תשלומים.
400 ₪ – 599 ₪ – עד 3 תשלומים.
600 ₪ – 799 ₪ – עד 6 תשלומים.
800- ₪ 1,999 ₪ – עד 10 תשלומים.
2,000 ₪ ומעלה – עד 12 תשלומים.

5. מחירים

5.1 כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כדין אולם, אין הם כוללים דמי משלוח כמפורט בתנאי שימוש אלה.
5.2 החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת ל=A2ת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. =מחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה.
המעודכנים.
5.3 המחירים המוצגים הם המחירים הנכונים למועד הנקוב בדף המחירים.
5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
5.5 מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בסניפי הרשת של החברה.
בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בסניפי הרשת ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

6. משלוח
6.1 לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה.
6.2 לפני ביצוע המשלוח ללקוח תישלח הודעת SMS
.
6.3 ממועד קבלת אישור הרכישה על ידי חברת האשראי, תספק החברה את משלוח המוצרים בין 3 ל- 14 ימי עסקים.
“ימי עסקים”: ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
6.4 החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:
6..5 משלוח על-ידי שליח עד לבית הלקוח (לפי כתובת שתינתן בפרטי ההזמנה באתר) יהיה בסך 29 ₪.
בגין רכישה מעל 500 ₪ יהא המשלוח חינם.
6.6 עלות משלוח לאחד מסניפי החברה הקרובים לבית הלקוח יהא בחינם.
עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. תעריף המשל=D7ח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה.

6.7 החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בזמן הרכישה

6.8 יעדי אספקת המוצר/ים הינם בשטחים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל.
6.9 לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה,
ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
6.10 החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית.

7. שירות לקוחות
7.1 בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
בטלפון: 08-9924003
בדאר אלקטרוני optica.gliklis@gmail.com

בפייסבוק בעמוד: אופטיקה גליקליס
בדואר: ת.ד 469 באר שבע

8. ביטול עסקה

8.1 לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אשר עיקריהן יובאו להלן.

8.2 ביטול הזמנה ע”=D7 לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:
8.3 כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות דוא”ל

ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר ונקרא: “צור קשר”.
8.4 בוטלה ההזמנה תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו,
באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:
8.5 סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה
וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר ונקרא “צור קשר”. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד ההזמנה, לא ניתן לבטל את ההזמנה.
8.6 בוטלה ההזמנה בהתאם תישלח החברה ללקוח הודעת דואר לאלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לכתובת:
ת.ד 469 באר שבע, בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
לא ניתן להחזיר משקפי ראיה שהוכנו במיוחד. האחריות בגין כל פגם שייגרם למוצר עקב אריזה רשלנית תחול על הלקוח. הואיל והמוצר/ים אינם נמכרים בחנויות החברה, אלא באמצעות האתר בלבד, השבת המוצרים במקרה של ביטול כאמור לא תיעשה על ידי השבתם לאחת מחנויות החברה, אלא באמצעות תיאום שילוח מול שירות הלקוחות בלבד.
יתר הוראות סעיף זה יחולו על השבת מוצר/ים- בשינויים המחויבים. לאחר שליחת המוצר עליך להודיע לשירות הלקוחות של החברה, את מספר הזיהוי של הדואר הרשום
החברה תחזיר ללקוח תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה,
בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים..
ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות זיכוי חשבון ה- PAYPAL
שבאמצעותו בוצעה הרכישה,
הכל-בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.
8.7 למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

9. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

9.1 על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח.

היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר,

על הלקוח לפנות לחברה שלנו ולהודיע, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר.
ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.
9.2 במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
9.3 ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.
9.4 הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול

9.5 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר הפגום.
במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
9.6 ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה,
כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

10. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם
10.1 לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם מתבקש לפנות לחברה על מנת לקבל מידע כיצד ובאיזה סניף יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה. הואיל ומוצר/ים לא נמכרים בחנויות החברה, אלא באמצעות האתר בלבד, החלפת המוצר הטעון החלפה לא תבוצע באחד מהסניפים, אלא בהתאם להנחיות שירות הלקוחות בלבד.
10.2 החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/ תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
10.3 מובהר כי החלפת המוצר הינו בהתאם למלאי הקיים בחנות.

11. ביטול הזמנה ע”י החברה:
11.1 בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
11.2 מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

12. מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

12.1 לא ניתן לקבל החזר כספי בקניית מוצר שהוכן בהתאמה אישית ללקוח, כגון: משקפי ראיה, משקפי שמש אופטיות, משקפי שמש שבוצעה בהם התאמה, עדשות מגע שיוצרו במיוחד ללקוח (קבועות, קשות)או במוצרים אשר היה בהם שימוש או נזק אשר נוצר משימוש לא נכון במוצר.

13. אחריות ושירות

13.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה היא.
13.2. נפלה טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה.
קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
13.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
13.4. החברה עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב,
אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.
13.5. המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכן, כולו או חלקו, לרבות, אך לא רק,
כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות, והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם בלבד. נבהיר כי נסיבות אישיות מחייבות התייחסות אישית של בעל מקצוע.
לקוח בכל נסיבות אישיות מתבקש לפנות לבעל מקצוע מתאים כגון רופא עיניים, אופטומטריסט וכו’ לפני כל מהלך המסתמך על המידע באתר.

כל האמור לעיל, מבלי לפגוע בזכותו של המשתמש לקבל השבה של כל תשלום ששילם לחברה באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הוא זכאי להשבה.
13.7.. בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה.
13.8. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו,
אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
13.9. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע,
מזג אוויר חריג וכיוצ”ב, תקלה במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
13.10. פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה.. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר,
למוצר עקב תאונה שנגרמה על ידי המשתמש
13.13. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים,

13.14. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
13.15. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו =D7ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות או כשלים –
והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה ולא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר כאמור.
הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.
13.16. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו”ב.
מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, ו/או תביעה, ו/או דרישה כלפי החברה בשל השינויים כאמור או התקלות שיתרחשו תוך ביצועם.
החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם ותשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה לפחות 7 ימים מראש.

הלקוח מסכים כי החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו, המצויים בידיה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות האתר כאמור.

14. דין ומקום שיפוט

14.1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל.
כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.
14.2. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן. כמו כן לנזק שיגר 

הזמנת תור לבדיקת ראייה

מלאו את פרטיכם ואנחנו נחזור אליכם בהקדם: